Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověď na svou otázku, neváhejte a kontaktujte nás!

info@stachsport.cz
tel. +420 799 505 375

Kontaktní údaje

Prodávající je Jiří Stach provozovna Palackého 83  541 01 Trutnov IČ: 49291505, Zapsán u : Městský úřad Trutnov, odbor Obecní živnostenský úřad Č.j. Ž/162/13/Ri/13286/1


Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny konečné bez dalších poplatků s vyjímkou nákladů na doručení a obdobných.
Způsoby platby jsou hotově, dobírkou nebo na bankovní účet.

Nákupní řád
Výrobky jsou rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání dle sortimentu. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního koše. V okamžiku potvrzení objednávky je objednávka závazná. Potvrzením objednávky zároveň zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím, aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. O přijetí objednávky je zákazník informován.

Dodací lhůta
Pokud je vybrané zboží na skladě, je expedováno obvykle následující pracovní den. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty na uvedenou adresu.  Je možné též osobní vyzvednutí.

Osobní odběr
Pokud je zboží uvedeno Skladem , je možno si ho vyzvednout od odeslání objednávky kdykoli v pracovní hodiny.

Zasílání do zahraničí
Objednané zboží zasíláme do jakékoliv země, ale pouze po platbě předem a poštovné se účtuje pro každou zemi individuálně.
Slovensko: jednotné poštovné/balné 219kč (neplatí pro jízdní kola a podobně objemné zásilky) pří platbě předem na slovenský účet u FIO Bank (žádné mezinárodní poplatky). 

Platba
Probíhá buď na dobírku,BALÍK NA POŠTU kde je poštovné a doběrečné účtováno 149 Kč a v případě Balíku Do Ruky 159 Kč nebo platbou předem na účet BALÍK NA POŠTU a pak je účtováno 99 Kč a v případě Balíku Do Ruky 109 Kč.

Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15ti dnů od objednání pokud se nedomluví jinak (obvykle je odesíláno nejpozději druhý den od objednání a nebo po přijetí platby v případě úhrady předem na účet). Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud zboží nepřevezme a zásilka tak bude navrácena zpátky prodejci, je kupující i v tomto případě povinen uhradit náklady na dopravu v plné výši, nejméně však částku paušálně účtovanou pro konkrétní typ zboží a pro konkrétní typ dopravy.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. 
Při odstoupení od kupní smlouvy kupující pošle nebo přinese osobně prodejci zboží zpět na adresu sídla. Ke zboží přiloží kupní doklad nebo jeho kopii a číslo účtu na které budou peníze převedeny. V žádném případě nezasílá kupující zboží na dobírku. Zboží musí být v nepoužitém a neporušeném stavu v původním nepoškozeném obale. Pokud nebude dodržena některá podmínka, nemusí být odstoupení od smlouvy akceptováno a nebo může být požadována náhrada nákladů spojených s uvedením do původního stavu, které budou strženy z částky k vrácení.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití a zanedbáním běžné a nutné údržby (např. krémování kožených výrobků) nebo používání věci na jinou činnost nebo neobvyklým způsobem (např sálovou obuv na antuku).

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté (především zbaveno hrubé nečistoty jako je bláto, suché a dle možností vyčištěné) a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (náklady na dopravu kupujícímu).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Ostatní.
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Platba hotově na provozovně. Informačních oznámení k EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Ceny uvedené na webových stránkách obchodu StachSport.cz obsahují slevu za nákup v internetovém obchodě. 


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2017.

 

Copyright © www.stachsport.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.stachsport.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace